Nieuws uit Zevenaar en omstreken

Archief voor de ‘Zevenaar’ Categorie

Coalitieaccoord nieuw college Zevenaar

Coalitieakkoord 2014-2018

1

 

Coalitieakkoord 2014-2018 Zevenaar

5

Samen vooruit, werkt!

De coalitie staat voor een faciliterende, stimulerende en ondersteunende gemeente Zevenaar die tussen haar inwoners staat. Transparantie en openheid zijn uitgangspunten voor het bestuur. Het bestuur wordt gesteund door het ambtelijk apparaat dat als adviseur initiatieven omarmt, stimuleert en helpt uit te voeren. De coalitie pleit voor een werkwijze die past bij deze tijd, met wethouders die open en toegankelijk zijn en denken in mogelijkheden in plaats van in onmogelijkheden. Deze coalitie gelooft in de kracht van haar inwoners.

De coalitie stelt zich de volgende doelen.

o Het bestuur van de gemeente Zevenaar informeert ondernemers en andere partners zo open mogelijk en betrekt hen actief bij beleidsontwikkelingen.

o De gemeente Zevenaar verwelkomt initiatieven uit de samenleving en benadert initiatiefnemers vanuit een grondhouding van vertrouwen.
o De coalitiepartners geven elkaar de ruimte om raadsvoorstellen die niet voortkomen uit het coalitieakkoord te beoordelen op basis van eigen

inhoudelijke en politieke afwegingen.

 

o Het college laat in het aanbieden van raadsvoorstellen zoveel mogelijk ruimte voor een betekenisvol debat in de raad.

o De omgang in de raad kenmerkt zich door correcte persoonlijke omgangsvormen en een respectvolle bejegening.

o Contacten met gemeenten, Provincie, Rijk en samenwerkingspartners zullen actief worden benut om uitdagingen waar we met elkaar voor staan zo optimaal mogelijk tot uitvoer te kunnen brengen.

o Het college gaat niet uit van vanzelfsprekendheden en routines, maar weegt in voorkomende gevallen zaken af. Als de wetgeving dit toelaat kunnen besluiten genomen worden op basis van maatwerk, zodat een geval op zichzelf recht gedaan kan worden. Daarom zal daarbij worden uitgegaan van rechtsgelijkheid.

De coalitie zoekt in de periode 2014 – 2018 actief naar vormen die het mogelijk maken de afstand tussen bestuur, ambtenaren en inwoners verder te verkleinen. Vanaf de beleidsontwikkeling tot aan de besluitvorming, streeft zij ernaar inwoners zoveel mogelijk te betrekken door goed te luisteren naar inwoners en belanghebbenden, enquêtes of referenda (bij kwesties van groot algemeen belang) te houden, op een heldere en voor iedereen toegankelijke manier te communiceren. De coalitie stelt inwoners tijdig in staat te reageren, openbare bijeenkomsten in de dorpskernen en in de wijken te houden, actief gebruik te maken van sociale media, ruimte te geven aan inspraak en die inbreng ook te waarderen. Het gemeentebestuur ervaart burgerparticipatie niet als vrijblijvend en zal laten zien wat het met de inspraak van de burger heeft gedaan.

Coalitieakkoord 2014-2018

6

(meer…)

Persbericht coalitievorming

PERSBERICHT

 

Voortgang coalitieonderhandelingen Zevenaar (2 mei 2014)

 

De beoogde coalitiepartners van Zevenaar, Lokaal Belang, D66 en PvdA, zijn zich bewust van de verantwoordelijkheid die zij dragen voor een goed en degelijk bestuur voor de komende vier jaar. Zij nemen de tijd om de verschillende dilemma’s en uitdagingen die Zevenaar de komende vier jaar tegen zal komen zorgvuldig te bespreken en uit te diepen. Dit proces verloopt in een collegiale en constructieve sfeer. Voorop staat het belang van een gezonde financiële situatie van de gemeente Zevenaar nu en in de toekomst.

De drie partijen hebben uitvoerig gesproken over de consequenties van de zorgtaken die in 2015 op de gemeente Zevenaar afkomen. Zij zijn zich ervan bewust dat de gemeente zich moet wapenen tegen de risico’s die dit met zich meebrengt. Het waarborgen van zorg staat bovenaan. Zij zullen dit realiseren mede door middel van het instellen van een garantiefonds.

Ten aanzien van het nieuwe gemeentehuis onderkennen de drie partijen de noodzaak van een goede en adequate huisvesting van de ambtelijke organisatie en het bestuur.

De partijen dragen de culturele instellingen een warm hart toe en willen deze een gezond financieel perspectief bieden. Bij het vaststellen van de Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 zal dit integraal worden afgewogen.

De partijen concluderen dat het, gezien het toegenomen takenpakket van de gemeente, verantwoord is het aantal wethouders uit te breiden. Mede door de decentralisaties (de nieuwe taken die per 2015 van rijk naar gemeenten gaan) als ook de ontwikkelingen in de regio, achten zij het verantwoord voor de nieuwe raadsperiode te kiezen voor 5 wethouders met een bezetting van maximaal 4,6 fte, waarbij de beoogde coalitiepartners D66 en PvdA elk 1 fte zullen invullen.

De partijen verwachten op korte termijn een concept-coalitieakkoord voor te kunnen leggen aan hun achterban.

Namens de onderhandelaars,
De raadsgriffier van Zevenaar
H.R. Westra

Speerpunten Sociaal Zevenaar

Sociaal Zevenaar, Hart voor Zevenaar.

Lijst 6

Sociaal Zevenaar ondersteunt alle activiteiten die de kwaliteit van leven en het welzijn van mensen bevorderen.

Sociaal Zevenaar vindt dat de basisvoorzieningen voor jeugd en ouderen overeind dienen te blijven. De ouderen hebben geknokt voor de huidige voorzieningen!

* Wij wensen een sterk gemeentebestuur om de grote veranderingen die er aan komen op te vangen. Verstandig bezuinigen waar het kan. Overeind houden wat moet!

* Invoeren van WMO raad en participatieraad is van groot belang om burgers echte inspraak te geven.

* Veel steun aan vrijwilligers. Zij zijn het cement van onze samenleving!

* De toekomst zal meer inbreng verwachten van inwoners. Initiatieven wil Sociaal Zevenaar ondersteunen. Denk aan ouders die streven naar een speeltuin; ouderen die bijeen zijn in de open lucht willen wel eens uit de wind zitten; toiletten in het centrum; Scholen moeten blijven in dorpen want dorpen moeten dorpen kunnen blijven.

* Sport is een belangrijk item voor Sociaal Zevenaar. Goed voor je lichaam en je sociale contacten. We willen dat van jongsaf stimuleren. Invoering van een sportpas maakt het makkelijker lid te zijn van een sportvereniging. Extra deskundigheid om jeugd en talent bij verenigingen te begeleiden.

* Er komen meer parkeergelden binnen dan begroot. Stimuleer het centrum en laat gebruikers profiteren. Tot 12.00 uur middags gratis parkeren!

* Een oplossing voor de verkeersproblematiek in Babberich.

Sociaal Zevenaar is de partij voor u. Wij zijn volksvertegenwoordigers voor uw lokale belangen.  

LIJST 6 

Burgemeester Zevenaar ontkent infiltratie AIVD niet

De Burgemeester van Zevenaar heeft een mogelijke infiltratie van de AIVD binnen het personeel van de gemeente niet ontkent. Burgemeester de Ruiter, net als Plassterk lid van de PvdA, weigert de rol van de AIVD toe te lichten. Ten tijde van de aanleg van de Betuwelijn was volgens het rapport van de ITIP een AIVD-er aanwezig op alle gemeentehuizen waar de Betuwelijn werd aangelegd. De lokale partij Sociaal Zevenaar wilde weten of die AIVD-er is aangebleven en mogelijk een rol heeft gespeeld bij de inval in de camping Rhederlaagse meren in 2012. De burgemeester de Ruiter wil dat momenteel ontkennen noch bevestigen.

Burgemeester Zevenaar in maag met vragen AIVD

De burgemeester van Zevenaar weet niet goed wat hij aan moet met vragen van de rol van de AIVD in Zevenaar. Het gaat er vooral om of op het gemeentehuis een AIVD-er actief is en of de AIVD betrokken is geweest bij de inval bij de Rhederlaagse meren. Als de AIVD namelijk actief is geweest middels afluisteren en schending postgeheim kun je vragen gaan stellen bij de rechtmatigheid van de inval in 2012 van landelijke politiediensten.

Schriftelijke vraag:

Datum indiening: 7 februari 2014

Onderwerp: AIVD-Rhederlaagse meren

Naam fractie: Sociaal Zevenaar
Naam raads/commissielid: P.J.M. Freriks

Aan het college van Burgemeester en Wethouders,

Inleiding/Aanleiding:

Gebleken is dat de AIVD op ruime schaal telefoons heeft afgeluisterd. Ook heeft zij al of niet het briefgeheim geschonden door maildataverkeer te onderscheppen.

Onze vragen:

1. Hebben de landelijke politiekorpsen gebruikt gemaakt van de AIVD bij haar inval op het park Rhederlaagse meren in 2012?

2. Heeft de gemeente Zevenaar gebruik gemaakt van diensten van de AIVD?

3. Zou de burgemeester van Zevenaar het geweten hebben indien er gebruik was gemaakt van de AIVD?

4. Zou u indien de overheid de AIVD heeft ingeschakeld dit willen bestempelen als onrechtmatig of verwachtte u een terreurdreiging vanuit deze camping?

Antwoord:

Waar het gaat om de AIVD en haar medewerkers ligt de verantwoordelijkheid bij de rijksoverheid.

Datum indiening: 6 februari 2014

Onderwerp: aanwezigheid van AIVD-ers op het gemeentehuis van Zevenaar

Naam fractie: Sociaal Zevenaar
Naam raads/commissielid: Paul Freriks

Aan het college van Burgemeester en Wethouders,

Inleiding/Aanleiding:

Ten tijde van de aanleg van de Betuwelijn was op ieder betrokken gemeentehuis een AIVD-er gestationeerd. Zie rapport IPIT van J. Terpstra en L. van Heel.

Onze vragen:

1. Zijn er AIVD-ers in dienst gebleven?

2. Zou de burgemeester van Zevenaar op de hoogte worden gesteld als een AIVD-er werkzaam zou zijn op ons gemeentehuis.

3. Zou de burgemeester van Zevenaar zeggen of er een AIVD-er op het gemeentehuis is gestationeerd . (Of valt dat zogenaamd onder staatsgeheim)

4. Zevenaar kent terrorisme-gevoelige objecten. Het gasverdeelstation (direct contact met Rusland) , de autogrens A-12, de grens van personen- en goederentreinen en de grens van water. (De Rijn) Zit de AIVD en daarmee de NSA er boven op? Of weet u of de burgemeester dat allemaal niet en valt dat zogenaamd onder staatsgeheim?

5. Kunt u een overzicht geven van welke activiteiten de AIVD heeft ondernomen of weet u niets?

Antwoord:

Waar het gaat om de AIVD en haar medewerkers ligt de verantwoordelijkheid bij de rijksoverheid.

Vragen over de AIVD in Zevenaar

Vragen conform reglement der orde van de gemeenteraad van Zevenaar.

Aan het college van B. en W.

Inleiding:

Ten tijde van de aanleg van de Betuwelijn was op ieder betrokken gemeentehuis een AIVD-er gestationeerd. Zie rapport IPIT van J. Terpstra en L. van Heel.

De vragen:

1. Zijn er AIVD-ers in dienst gebleven?
2. Zou de burgemeester van Zevenaar op de hoogte worden gesteld als een AIVD-er werkzaam zou zijn op ons gemeentehuis.
3. Zou de burgemeester van Zevenaar zeggen of er een AIVD-er op het gemeentehuis is gestationeerd . (Of valt dat zogenaamd onder staatsgeheim)
4. Zevenaar kent terrorisme-gevoelige objecten. Het gasverdeelstation (direct contact met Rusland) , de autogrens A-12, de grens van personen- en goederentreinen en de grens van water. (De Rijn) Zit de AIVD en daarmee de NSA er boven op? Of weet u of de burgemeester dat allemaal niet en valt dat zogenaamd onder staatsgeheim?
5. Kunt u een overzicht geven van welke activiteiten de AIVD heeft ondernomen of weet u niets?

Sociaal Zevenaar

N.d. Paul Freriks, fractievoorzitter.

Vragen Zevenaar kosten handhaving Rhederlaagse Meren

Schriftelijke vragen van de Fractie van Sociaal Zevenaar conform reglement van orde van de Gemeenteraad van Zevenaar.

Aan het college van Zevenaar.

Geacht college

Voor de inval op Rhederlaagse meren in samenwerking met ondermeer de Landelijke politiediensten en belastingen heeft de Raad der Gemeente Zevenaar 130.000 euro beschikbaar gesteld. Dit bedrag was min of meer tevens een eis van de overige diensten om een inval op de camping te kunnen doen ten behoeve van criminaliteitsbestreiding.

Gaarne weet de fractie van Sociaal Zevenaar nog voor de behandeling van de begroting het volgende:

1. Wat is er nog over van de door de raad beschikbaar gestelde 130.000 euro.
2. Heeft het overgebleven geld al een bestemming of is die keuze aan de raad.
3. Denkt het college nog meer geld kwijt te zijn aan handhavingsactiviteiten op Rhederlaagse meren en zo ja welke activiteiten en hoeveel geld?

De fractie van Sociaal Zevenaar

Namens deze en

Met vriendelijke groet,

Paul Freriks. Fractievoorzitter.