Nieuws uit Zevenaar en omstreken

 Schriftelijke vraag:

Datum indiening: 16 mei 2014

Onderwerp: geluidsoverlast papegaaiachtige dieren

Naam fractie: Sociaal Zevenaar
Naam raads/commissielid: Paul Freriks

Aan het college van Burgemeester en Wethouders,

Inleiding/Aanleiding:

In de wijk Ooy wordt door iemand meerdere papegaaiachtige vogels gehouden. Deze geven veel overlast aan de nabij wonende mensen.
Naar aanleiding van geluidsoverlast door deze papegaaiachtige vogels willen we bezien welke handhavingsmogelijkheden er binnen de APV zijn. De eigenaars van de papegaaiachtige dieren zijn niet voornemens iets en ook maar iets aan de overlast te doen.

Onze vragen:

Welke regels van de APV zijn in deze van toepassing?
Kent u het geluid dat papegaaiachtige vogels maken?
Welke geluidsnormen hanteert u bij overlast?
Welke piekbelastingen van geluid vindt u toelaatbaar en welke niet?
Welke gemiddelden aan decibels hanteert u?

Antwoorden:
1. Eerst dient de vraag te worden beantwoord of er sprake is van een inrichting in het kader van de Wet milieubeheer. Daarvan is sprake indien de houder van de papegaaien de dieren verhandelt dan wel of er sprake is van een op winst gerichte bedrijfsmatige exploitatie. Ook kan er sprake zijn van een inrichting indien het aantal dieren een zodanige omvang heeft dat hierdoor het houden van de dieren als bedrijfsmatig moet worden aangemerkt. Bij het beantwoorden van de vraag of activiteiten op bedrijfsmatige wijze plaatsvinden of in omvang daarmee gelijk te stellen zijn, zijn zowel het aantal te houden dieren van belang alsmede de continuïteit van de activiteiten. Is sprake van een inrichting, dan geldt een vergunningplicht. Middels een akoestisch rapport zal in het kader van de vergunningprocedure aangetoond moeten worden dat voldaan kan worden aan de te stellen geluidsniveaus.

Indien de papegaaiachtige vogels hobbymatig worden gehouden en er geen sprake is van een Wet milieubeheer-inrichting, geldt de APV. Deze regelt in artikel 4:6a het volgende:

(Geluid)hinder door dieren:
“Degene die de zorg heeft voor een dier, moet voorkomen dat dit voor een omwonende of overigens voor de omgeving (geluid)hinder veroorzaakt.”

Om dit artikel toe te passen moet er door de toezichthouders geconstateerd worden dat er sprake is van hinder. Of er sprake is van hinder is onder andere afhankelijk van de aard, de ernst, de duur en het tijdstip van de veroorzaakte overlast. Een haan die ’s nachts continu kraait en de nachtrust verstoort, veroorzaakt meer overlast dan een haan die overdag enkele keren kraait. Burenoverlast, waar dit artikel op ziet, en de oplossing ervan, hebben voor een groot deel te maken met verdraagzaamheid en onderlinge bereidheid om rekening met elkaar te houden. Een handhavende maatregel is dan ook een laatste middel als er geen oplossing gevonden kan worden voor een conflict. Daarnaast hebben bewoners de mogelijkheid om elkaar privaatrechtelijk aan te spreken via een gerechtelijke procedure.

2. Papegaaiachtige vogels kunnen veel geluid produceren.

3/5. In artikel 4:6a van de APV wordt de term geluidhinder gehanteerd. Dit is een meer algemene term die niet wordt uitgedrukt in normen met bijbehorende piekbelastingen en decibels. Het is ook niet gebruikelijk om dit vast te leggen in een APV. Dit artikel is ook niet verder uitgewerkt in bijvoorbeeld een beleidsregel. Hierdoor ontbreken geluidsniveaus waaraan kan worden getoetst.

Van geval tot geval zal moeten worden nagegaan in welke situatie en gedurende welke tijden er sprake is van geluidhinder en welke maatregelen kunnen worden genomen. Uitgangspunt daarbij zal moeten zijn dat een zekere mate van (geluid)hinder als zijnde onvermijdelijk zal moeten worden aanvaard. Afgewogen moet worden of sprake is van een aantasting van persoonlijkheidsrechten (van privacy, van het recht op rust), dan wel aantasting van het genot dat iemand heeft van een onroerende zaak (tuin). Of sprake is van hinder, is zoals eerder al aangegeven afhankelijk van de aard, de ernst en duur van de hinder en de daardoor veroorzaakte schade. Ook kan nog van belang zijn wie zich eerder heeft gevestigd op de plaats waar de overlast zich voordoet. Om te bepalen wat wel of niet toelaatbaar is aan geluidsoverlast kan aansluiting worden gevonden bij bestaande regelgeving voor inrichtingen. Maar nogmaals, dit is niet vastgelegd in de APV. Vraag is ook altijd hierbij of met het stellen van normen de buren wel geholpen zijn. Bepaald geluid zal toch geaccepteerd moeten worden. De gemeente kan de geluidsbron nooit geheel wegnemen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: