Nieuws uit Zevenaar en omstreken

Archief voor mei, 2014

Wat verdient de wethouder en de burgemeester in Zevevenaar

Van de week zal ik het inkomen van een raadslid in Zevenaar publiceren. 

Schriftelijke vraag:

Datum indiening: 6 mei 2014

Onderwerp: verzoek om informatie loonkosten en toeslagen burgemeester en wethouders

Naam fractie: Sociaal Zevenaar
Naam raads/commissielid: P.J.M. Freriks

Inleiding/Aanleiding:

Daar Sociaal Zevenaar nog tijdens de informatieperiode een discussie wil over het gewenste aantal collegeleden vragen wij u per omgaande te melden:

Aan het college van Burgemeester en Wethouders,

1. Wat verdient de burgemeester bruto per maand (geld en geen functiecode)
2. Wat verdient een wethouder bruto per maand. (geld en geen functiecode)
3. Welke zijn de toeslagen die burgemeester en wethouders krijgen. Vakantiegeld, pensioenopbouw enz. (in geld svp en niet in codes)
4. Wat zijn de overheadkosten per fte. (in geld en niet in percentages)

Daar wij begrijpen dat 4. iets langer tijd vraagt gaarne eerst 1,2 en 3.

Antwoord:
 
Zevenaar; 23 mei 2014

Geachte heer Freriks,

Hiermee geven wij graag antwoord op de door u gestelde vragen.
De bedragen die in de beantwoording van vraag 1 t/m 3 worden gegeven zijn wettelijk vastgestelde bedragen.

1. Wat verdient de burgemeester bruto per maand (geld en geen functiecode)

De burgemeester ontvangt een bezoldiging van € 7.457,79 bruto per maand.

2. Wat verdient een wethouder bruto per maand. (geld en geen functiecode)

De wethouders ontvangen een bezoldiging van € 5.943,06 bruto per maand.

3. Welke zijn de toeslagen die burgemeester en wethouders krijgen. Vakantiegeld,
pensioenopbouw enz. (in geld svp en niet in codes)

De burgemeester ontvangt de volgende toeslagen:
Vakantietoeslag: € 7.159,44 bruto per jaar
Eindejaarsuitkering € 8.770,32 bruto per jaar
Eindejaarsuitkering nominaal € 450,- bruto per jaar
Ambtstoelage € 753,44 bruto per maand
Vaste reiskostenvergoeding € 92,50 bruto per maand.

Een wethouder die fulltime werkt ontvangt de volgende toeslagen:
Vakantietoeslag: € 5.705,40 bruto per jaar
Eindejaarsuitkering € 5.919,24 bruto per jaar
Onkostenvergoeding € 671,65 bruto per maand
Computervergoeding € 399,96 bruto per jaar.

4. Wat zijn de overheadkosten per fte. (in geld en niet in percentages)

Per fte bedraagt de overhead circa € 25.000,-.

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Team P&O-S

 

Leven met de Aarde

leven met de aarde

Doelstelling en werkwijze van de Stichting Leven met de Aarde

(meer…)

Lokaal Belang: Extra wethouder ivm fusie Rijnwaarden.

De fusie met Rijnwaarden rechtvaardigt een extra wethouder. Aldus voorzitter Albert Nass van Lokaal Belang.

Zevenaar gaat van 3 fulltime wethoudersbanen naar 4,6 fte. „Ook wij realiseren ons dat er meer taken vanuit het rijk op ons af komen. Daar moet je op voorbereid zijn”, zegt partijvoorzitter Albert Nass van Lokaal Belang Zevenaar.

„We realiseren ons dat 4,6 fte veel is, maar het is niet té veel. Zeker als je kijkt naar de verhoudingen in de raad. Lokaal Belang heeft tien zetels en de andere twee coalitiepartijen PvdA en D66 hebben er allebei twee. Zelfs dan kloppen de verhoudingen van 2,6 en twee keer 1 fte niet. Wij hebben water bij de wijn gedaan. Bovendien zit er mogelijk een fusie met Rijnwaarden aan te komen en dan hebben we dat aantal ook nodig.”

Coalitieaccoord nieuw college Zevenaar

Coalitieakkoord 2014-2018

1

 

Coalitieakkoord 2014-2018 Zevenaar

5

Samen vooruit, werkt!

De coalitie staat voor een faciliterende, stimulerende en ondersteunende gemeente Zevenaar die tussen haar inwoners staat. Transparantie en openheid zijn uitgangspunten voor het bestuur. Het bestuur wordt gesteund door het ambtelijk apparaat dat als adviseur initiatieven omarmt, stimuleert en helpt uit te voeren. De coalitie pleit voor een werkwijze die past bij deze tijd, met wethouders die open en toegankelijk zijn en denken in mogelijkheden in plaats van in onmogelijkheden. Deze coalitie gelooft in de kracht van haar inwoners.

De coalitie stelt zich de volgende doelen.

o Het bestuur van de gemeente Zevenaar informeert ondernemers en andere partners zo open mogelijk en betrekt hen actief bij beleidsontwikkelingen.

o De gemeente Zevenaar verwelkomt initiatieven uit de samenleving en benadert initiatiefnemers vanuit een grondhouding van vertrouwen.
o De coalitiepartners geven elkaar de ruimte om raadsvoorstellen die niet voortkomen uit het coalitieakkoord te beoordelen op basis van eigen

inhoudelijke en politieke afwegingen.

 

o Het college laat in het aanbieden van raadsvoorstellen zoveel mogelijk ruimte voor een betekenisvol debat in de raad.

o De omgang in de raad kenmerkt zich door correcte persoonlijke omgangsvormen en een respectvolle bejegening.

o Contacten met gemeenten, Provincie, Rijk en samenwerkingspartners zullen actief worden benut om uitdagingen waar we met elkaar voor staan zo optimaal mogelijk tot uitvoer te kunnen brengen.

o Het college gaat niet uit van vanzelfsprekendheden en routines, maar weegt in voorkomende gevallen zaken af. Als de wetgeving dit toelaat kunnen besluiten genomen worden op basis van maatwerk, zodat een geval op zichzelf recht gedaan kan worden. Daarom zal daarbij worden uitgegaan van rechtsgelijkheid.

De coalitie zoekt in de periode 2014 – 2018 actief naar vormen die het mogelijk maken de afstand tussen bestuur, ambtenaren en inwoners verder te verkleinen. Vanaf de beleidsontwikkeling tot aan de besluitvorming, streeft zij ernaar inwoners zoveel mogelijk te betrekken door goed te luisteren naar inwoners en belanghebbenden, enquêtes of referenda (bij kwesties van groot algemeen belang) te houden, op een heldere en voor iedereen toegankelijke manier te communiceren. De coalitie stelt inwoners tijdig in staat te reageren, openbare bijeenkomsten in de dorpskernen en in de wijken te houden, actief gebruik te maken van sociale media, ruimte te geven aan inspraak en die inbreng ook te waarderen. Het gemeentebestuur ervaart burgerparticipatie niet als vrijblijvend en zal laten zien wat het met de inspraak van de burger heeft gedaan.

Coalitieakkoord 2014-2018

6

(meer…)

Regionale uitvoering Participatiewet

Op deze blog zult u op de hoogte worden gehouden over de participatiewet. Van belang voor veel inwoners van de Liemers.

Zevenaar, 15 mei 2014

Liemerse colleges besluiten over uitvoeringsstructuur Participatiewet

De colleges van B en W van de gemeenten Duiven, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar hebben zich deze week uitgesproken over de wijze waarop zij invulling willen geven aan de Participatiewet.

De invoering van de Participatiewet vraagt van gemeenten dat zij beleidskeuzes formuleren, onder andere over doelgroepenbeleid en dienstverlening. Dit heeft gevolgen voor de gemeentelijke uitvoeringsorganisaties Presikhaaf Bedrijven en de Regionale Sociale Dienst (RSD).

De gemeenten zijn voornemens de uitvoering van Wwb-taken – uitkeringsverstrekking en re-integratie – dichtbij te blijven organiseren, uitgevoerd door de RSD. De RSD werkt hierbij nauw samen met de uitvoerende instanties van de overige decentralisaties. Voor de ondersteuning van de nieuwe doelgroepen – mensen met een arbeidsbeperking die nu in de Wsw of Wajong t
De uitvoering van de bestaande Wsw-taken en de uitvoering van de voorziening nieuw beschut werk, willen de colleges bij Presikhaaf Bedrijven handhaven. Hierbij wordt voorgesteld om de voorziening nieuw beschut werk alleen aan te bieden, voor zover de gemeente hier vanuit het Rijk budget voor ontvangt. Uitgangspunt voor Presikhaaf Bedrijven is om de Wsw en de voorziening nieuwe beschut werk zoveel mogelijk lokaal te organiseren, in samenhang met de Wmo-activiteit dagbesteding en in samenwerking met lokale ondernemers.

De gemeenteraden nemen in de raadsvergaderingen van juni/juli een besluit over de beleidskaders en uitvoeringsstructuur van de Participatiewet. Daarna wordt aan de RSD en Presikhaaf Bedrijven gevraagd de besluiten binnen hun organisaties te implementeren. erechtkomen en straks een beroep doen op de gemeente – worden nieuwe instrumenten ontwikkeld.

Afbeelding

Mooie brochure Noordtak

Mooie brochure Noordtak

Pro-rail weet heel goed wat ze doet. Vandaag kwam een mooie folder binnen.

Persbericht coalitievorming

PERSBERICHT

 

Voortgang coalitieonderhandelingen Zevenaar (2 mei 2014)

 

De beoogde coalitiepartners van Zevenaar, Lokaal Belang, D66 en PvdA, zijn zich bewust van de verantwoordelijkheid die zij dragen voor een goed en degelijk bestuur voor de komende vier jaar. Zij nemen de tijd om de verschillende dilemma’s en uitdagingen die Zevenaar de komende vier jaar tegen zal komen zorgvuldig te bespreken en uit te diepen. Dit proces verloopt in een collegiale en constructieve sfeer. Voorop staat het belang van een gezonde financiële situatie van de gemeente Zevenaar nu en in de toekomst.

De drie partijen hebben uitvoerig gesproken over de consequenties van de zorgtaken die in 2015 op de gemeente Zevenaar afkomen. Zij zijn zich ervan bewust dat de gemeente zich moet wapenen tegen de risico’s die dit met zich meebrengt. Het waarborgen van zorg staat bovenaan. Zij zullen dit realiseren mede door middel van het instellen van een garantiefonds.

Ten aanzien van het nieuwe gemeentehuis onderkennen de drie partijen de noodzaak van een goede en adequate huisvesting van de ambtelijke organisatie en het bestuur.

De partijen dragen de culturele instellingen een warm hart toe en willen deze een gezond financieel perspectief bieden. Bij het vaststellen van de Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 zal dit integraal worden afgewogen.

De partijen concluderen dat het, gezien het toegenomen takenpakket van de gemeente, verantwoord is het aantal wethouders uit te breiden. Mede door de decentralisaties (de nieuwe taken die per 2015 van rijk naar gemeenten gaan) als ook de ontwikkelingen in de regio, achten zij het verantwoord voor de nieuwe raadsperiode te kiezen voor 5 wethouders met een bezetting van maximaal 4,6 fte, waarbij de beoogde coalitiepartners D66 en PvdA elk 1 fte zullen invullen.

De partijen verwachten op korte termijn een concept-coalitieakkoord voor te kunnen leggen aan hun achterban.

Namens de onderhandelaars,
De raadsgriffier van Zevenaar
H.R. Westra